ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || view Chart || สถิติเยี่ยมชม
QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต7ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ดูกราฟ
  QOF1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR >=95
95
84.45
  QOFC1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์<= 12wk>=60
60
90.54
  QOFC1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ >=60
60
77.20
  QOFC1.3 ร้อยละสะสมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ปี 2554-2559>=80
20
20.84
  QOFR1.4 ร้อยละของเด็กป.1 (เด็กอายุระหว่าง 6-7 ปี) ได้รับการตรวจช่องปาก >=85
85
94.05
  QOFR1.5 ร้อยละของ ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง >=90
90
86.03
QOF-ด้านบริการปฐมภูมิ
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต7ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ดูกราฟ
  QOFR2.5 อัตรา ผป.เบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี >=60
60
52.58
  QOFC2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1.75
1
0.59
  QOFC2.2 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด (Admission rate)สิทธิUC น้อยกว่า 4.00
4
5.14
  QOFC2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน(Admission rate) สิทธิ UCน้อยกว่า 1.75
4
4.54
  QOFC2.4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง(Admission rate) สิทธิUC น้อยกว่า 1
1
1.35
  QOFR2.5ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ ร้อยละ 75
75
85.05
QOF-ด้านพัฒนาองค์การ
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต7ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ดูกราฟ
  QOF3.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4
  QOF3.4 มีการจัดระบบสนับสนุนการจัดระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ IC Lab ระบบข้อมูล ระบบให้คำปรึกษา
3
  QOFC3.1 ร้อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวดูแลตามเกณฑ์ >=80
70
85.81
  QOFC3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
30
27.44
QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต7ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ดูกราฟ
  QOF4.1 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ>=70
70
100.00
  QOF4.2 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ>=70
70
  QOF4.3 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน>=30
30
71.29
  QOF4.3การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อัตราการเยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมายสำคัญ >=85
85
62.64
  QOF ร้อยละผู้ป่วย Stroke ได้รับบริการกายภาพบำบัด>=60
60
54.75
  QOFR4.1 อัตราผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
40
32.54
  QOFR4.2 อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี>=50
50
54.81
  QOFR4.3 การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ : อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายสำคัญ>=70
70
62.76
  QOFR4.4 ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH)> 11.2mu/lในซีรั่ม<=3
3
5.19
  QOFR4.5 มีการจัดตั้งคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง(CKD Clinic) ในหน่วยบริการประจำ
50
0.04
  QOFR4.6 ระดับความสำเร็จในการควบคุมพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี >=60
60
0.03
  QOFR4.7 ร้อยละของการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย >=20
20
12.85