ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
1.1 ฝากครรภ์ 12 สัปดาห์
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.