ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
1.3 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม2554-2559
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.