ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
1.4 เด็ก 1 ปี รับ MMR
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.