ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
1.4 เด็ก ป. 1 (เด็กอายุระหว่าง 6-7 ปี) ตรวจช่องปาก
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.