ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
1.5 คัดกรอง DM_HT
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.