ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านบริการปฐมภูมิ
2.5 DM ตรวจจอประสาทตา
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.