ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
4.2 ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.