ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านพัฒนาองค์การ
3.2 ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
ระดับจังหวัด
Chart.
เมืองขอนแก่น
Chart.
บ้านฝาง
Chart.
พระยืน
Chart.
หนองเรือ
Chart.
ชุมแพ
Chart.
สีชมพู
Chart.
น้ำพอง
Chart.
อุบลรัตน์
Chart.
กระนวน
Chart.
บ้านไผ่
Chart.
เปือยน้อย
Chart.
พล
Chart.
แวงใหญ่
Chart.
แวงน้อย
Chart.
หนองสองห้อง
Chart.
ภูเวียง
Chart.
มัญจาคีรี
Chart.
ชนบท
Chart.
เขาสวนกวาง
Chart.
ภูผาม่าน
Chart.
ซำสูง
Chart.
โคกโพธ์ไชย
Chart.
หนองนาคำ
Chart.
บ้านแฮด
Chart.
โนนศิลา
Chart.
เวียงเก่า
Chart.