ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านบริการปฐมภูมิ
2.5 สั่งจ่ายสมุนไพร
ระดับจังหวัด
Chart.
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ