ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
ผู้ป่วย Stroke ได้รับกายภาพบำบัด
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.