ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
4.1เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.