ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
4.6 การควบคุม พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี
ระดับจังหวัด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.