ตัวชี้วัดสปสช(QOF2bg2559) QOF-ด้านบริการปฐมภูมิ
2.2 ผู้ป่วยในโรคหืด
ระดับอำเภอ แวงน้อย
Chart.
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน