สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิปีงบประมาณ 2559


QOF-ด้านส่งเสริมป้องกัน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  QOF1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR >=95
95
42391.00
35800.00
84.45
14307.00
12266.00
85.73
7983.00
5962.00
74.68
11426.00
9602.00
84.04
8675.00
7970.00
91.87
/  QOFC1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์<= 12wk>=60
60
24321.00
22020.00
90.54
9731.00
8847.00
90.92
3756.00
3182.00
84.72
6221.00
5850.00
94.04
4613.00
4141.00
89.77
/  QOFC1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ >=60
60
14599.00
11270.00
77.20
5741.00
4526.00
78.84
2283.00
1530.00
67.02
3891.00
3213.00
82.58
2684.00
2001.00
74.55
/  QOFC1.3 ร้อยละสะสมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ปี 2554-2559>=80
20
936393.00
195169.00
20.84
335278.00
77767.00
23.19
171484.00
33382.00
19.47
227128.00
49281.00
21.70
202503.00
34739.00
17.15
/  QOFR1.4 ร้อยละของเด็กป.1 (เด็กอายุระหว่าง 6-7 ปี) ได้รับการตรวจช่องปาก >=85
85
50607.00
47598.00
94.05
17766.00
16033.00
90.25
9460.00
9090.00
96.09
13237.00
12973.00
98.01
10144.00
9502.00
93.67
x  QOFR1.5 ร้อยละของ ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง >=90
90
1897310.00
1632237.00
86.03
659324.00
484478.00
73.48
367476.00
322113.00
87.66
475029.00
444545.00
93.58
395481.00
381101.00
96.36
QOF-ด้านบริการปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  QOFR2.5 อัตรา ผป.เบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี >=60
60
164634.00
86565.00
52.58
61986.00
30180.00
48.69
28318.00
12675.00
44.76
37526.00
21837.00
58.19
36804.00
21873.00
59.43
x  QOFC2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1.75
1
7441976.00
4395714.00
0.59
2681697.00
1629578.00
1.65
1244882.00
749014.00
1.66
2217793.00
1089041.00
2.04
1297604.00
928081.00
1.40
x  QOFC2.2 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด (Admission rate)สิทธิUC น้อยกว่า 4.00
4
40764.00
2097.00
5.14
19163.00
858.00
4.48
6357.00
419.00
6.59
7999.00
419.00
5.24
7245.00
401.00
5.53
x  QOFC2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน(Admission rate) สิทธิ UCน้อยกว่า 1.75
4
163200.00
7408.00
4.54
59986.00
1707.00
2.85
29381.00
1497.00
5.10
38171.00
1948.00
5.10
35662.00
2256.00
6.33
x  QOFC2.4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง(Admission rate) สิทธิUC น้อยกว่า 1
1
174449.00
2358.00
1.35
72339.00
647.00
0.89
27791.00
453.00
1.63
40019.00
627.00
1.57
34300.00
631.00
1.84
/  QOFR2.5ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ ร้อยละ 75
75
816.00
694.00
85.05
250.00
224.00
89.60
179.00
166.00
92.74
231.00
199.00
86.15
156.00
105.00
67.31
QOF-ด้านพัฒนาองค์การ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 QOF3.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4
 QOF3.4 มีการจัดระบบสนับสนุนการจัดระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ IC Lab ระบบข้อมูล ระบบให้คำปรึกษา
3
/  QOFC3.1 ร้อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวดูแลตามเกณฑ์ >=80
70
3667883.00
3147528.00
85.81
1338435.00
964791.00
72.08
657048.00
624667.00
95.07
944880.00
830550.00
87.90
727520.00
727520.00
100.00
x  QOFC3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
30
882.00
242.00
27.44
287.00
28.00
9.76
192.00
40.00
19.41
246.00
17.00
6.91
157.00
157.00
100.00
QOF-ด้านปัญหาพื้นที่
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  QOF4.1 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ>=70
70
11.00
11.00
100.00
0.00
0.00
0.00
11.00
11.00
100.00
x  QOF4.3การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อัตราการเยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมายสำคัญ >=85
85
311466.00
195090.00
62.64
115203.00
59337.00
51.51
54226.00
46951.00
86.58
78679.00
31090.00
39.51
63358.00
57712.00
91.09
 QOF4.2 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ>=70
70
x  QOF ร้อยละผู้ป่วย Stroke ได้รับบริการกายภาพบำบัด>=60
60
13847.00
7581.00
54.75
5608.00
2448.00
43.65
2372.00
1593.00
67.16
3901.00
2248.00
57.63
1966.00
1292.00
65.72
/  QOF4.3 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน>=30
30
26846.00
19138.00
71.29
7842.00
6388.00
81.46
3904.00
2760.00
70.70
5620.00
3472.00
61.78
9480.00
6518.00
68.76
x  QOFR4.1 อัตราผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
40
165129.00
53725.00
32.54
60249.00
18146.00
30.12
29945.00
6935.00
23.16
38945.00
11244.00
28.87
35990.00
17400.00
48.35
/  QOFR4.2 อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี>=50
50
166009.00
90997.00
54.81
67038.00
36917.00
55.07
25794.00
12374.00
47.97
40451.00
22852.00
56.49
32726.00
18854.00
57.61
x  QOFR4.3 การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ : อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายสำคัญ>=70
70
469990.00
294961.00
62.76
189383.00
74177.00
39.17
71538.00
58999.00
82.47
122277.00
85656.00
70.05
86792.00
76129.00
87.71
x  QOFR4.4 ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH)> 11.2mu/lในซีรั่ม<=3
3
19654.00
1020.00
5.19
8287.00
335.00
4.04
5846.00
217.00
3.71
3233.00
270.00
8.35
2288.00
198.00
8.65
x  QOFR4.5 มีการจัดตั้งคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง(CKD Clinic) ในหน่วยบริการประจำ
50
72.00
72.00
0.03
22.00
22.00
100.00
12.00
12.00
100.00
20.00
20.00
100.00
18.00
18.00
100.00
x  QOFR4.6 ระดับความสำเร็จในการควบคุมพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี >=60
60
106.00
100.00
0.03
26.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
60.00
100.00
100.00
x  QOFR4.7 ร้อยละของการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย >=20
20
78794.00
10128.00
12.85
19564.00
2641.00
13.50
32257.00
4156.00
12.88
24280.00
2432.00
10.02
2693.00
899.00
33.38